Privacybeleid

Stichting Plus Wonen Stichting Plus Wonen, gevestigd aan Galicie 2, 3831 JD  Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stichtingpluswonen.nl, correspondentieadres: Galicie 2, 3831 JD  Leusden +31334952023

J.R. Verkaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Plus Wonen Hij/zij is te bereiken via johnverkaik@stichtingpluswonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Plus Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Plus Wonen verwerkt indien van toepassing de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Plus Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met stichtingszaken of om dienstverlening uit te kunnen voeren

– U op de wachtlijst te kunnen plaatsen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Plus Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Plus Wonen) tussen zit.

Stichting Plus Wonen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office, Access voor gegevens,

Website www.stichtingpluswonen.nl, WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Plus Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > onbeperkt > altijd contact kunnen opnemen                        

Adres                                          > onbeperkt > altijd contact kunnen opnemen                       

Enzovoort                                   > onbeperkt > altijd contact kunnen opnemen                       

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Plus Wonen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze eventuele afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Plus Wonen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Plus Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingpluswonen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Plus Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Plus Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met iemand van het bestuur of via info@stichtingpluswonen.nl